Nyheter

Trenderna som påverkar oss år 2022

En hand som håller en växt

Med COP26 och G20 som ökar allmänhetens medvetande gällande behovet av hållbarhet råder det ingen tvekan om att år 2022 kommer att bli ett betydelsefullt år för grönare konsumtion och beslutsfattande bland konsumenterna.

I och med att företag känner sig benägna att utöka sina gröna meriter tittar vi närmare på de hållbarhetstrender som förväntas år 2022 och de innovativa program som implementeras för att uppnå dem.


Grön transport underrubrikgrafik


I och med att transport står för 15,03% av Sveriges totala växthusgasutsläpp har det på senare år setts ett ökat tryck mot mer hållbara alternativ.*

Uppmuntrade av statliga bidrag och med fler kunder som kräver grönare transporter kommer företag och arbetsplatser att behöva anpassa sig för att ligga kvar i framkanten.*

 • Elektriska Laddstationer

Offentliga laddningspunkter blir en naturlig del av p-hus, parkeringsplatser och tågstationer, och med en ökning på 16,8% i registrering av elbilar jämfört med 2019 är det föga förvånande.* I augusti 2021 fanns det 13,000 offentliga laddningsstationer för elbilar i Sverige.* Men räcker det?

En elbil som är kopplad till laddningsport

ELBIL uppskattar att det finns närmare 70,000 elbilar på svenska vägar, och i och med att det antalet förväntas öka söker sig folk till företag, arbetsplatser och kommuner för att uppfylla ett behov.*

För att göra övergången till elbilar enklare har staten introducerat Ladda bilen. Programmet är tillgängligt för bostadsföreningar, organisationer och företag och erbjuder upp till 50% rabatt vid inköp och installation av en laddningspunk till elbilar.*

 • Hållbara Alternativa Bränslen

År 2022 kommer fortsatt att bevittna företag som engagerar sig i att byta till hållbara bränslealternativ, primärt lett av flygbranschen.

Ett flygplan i luften kommer in för landning

Allt fler flygbolag frångår fossila jetbränslen och utannonserar sina avsikter att övergå till hållbara flygbränslen, så kallad SAF (Sustainable Aviation Fuel).

SAF produceras av hållbara ämnen snarare än fossila bränslen och kan på allvar reducera koldioxidutsläppen.


Avfallshantering underrubrikgrafik


Avfallshantering ansvarade för 1,02% av Sveriges totala växthusgaser år 2020 och har länge varit ett problemområde för hållbarhet.*

Utsläpp från avfallshantering har dock minskat med hela 73% sedan 1990 tack vare förändringar i sophantering.*

Med hotet om klimatförändringar ständigt närvarande har målet att skapa hållbara avfallshanteringslösningar dock aldrig varit långt bort från det nya årets agenda.

Så vilka är de förväntade trenderna inom avfallshantering år 2022?

 • Avfallsreducering

Den första delen av sloganen ”reducera, återanvänd, återvinn” är det första steget mot att skapa en hållbar sophanteringslösning.

I det som ofta kallas ”slänga-kulturen” skapar en minskning av svinn en positiv dominoeffekt, inklusive mindre skräp på soptippen, minskad konsumtion av resurser, och lägre utsläpp. Det finns dessutom flera sätt att uppnå detta mål på.

 • Byt till återanvändbara produkter

Att byta ut engångsplast som till exempel plastpåsar och engångsbestick mot återanvändbara alternativ hjälper till att reducera mängden skräp i cirkulation.

 • Bli papperslös
Papper är vanligt på kontor, arbetsplatser och i skolor. För att reducera mängden avfall, byt till e-postkorrespondens och molnbaserade applikationer, och digitalisera allt som går att digitalisera.

 • Återvinn

Sortering av avfall sparar energi, reducerar resurskonsumtionen och förlänger produkters livslängd. Att källsortera skräp innebär en möjlighet att bidra till kampen mot klimatförändringar.

I takt med att återvinningsinfrastrukturen förbättras utökas även bearbetningsprocesserna för att uppnå en större sorteringsförmåga, och i och med att statliga källsorteringsmål fortsätter att bli högre ökar även trenden att källsortera.

 • Kompostera matsvinn och naturligt avfall

Mat och naturligt avfall, inklusive produkter som kaffesump och fruktskal, skapar CO2-utsläpp när det skickas till soptippen. Som kontrast reducerar komposterat matsvinn och naturligt avfall utsläppet av växthusgaser, och även metan som uppstår vid deponering av matavfall.

Med två tillgängliga metoder – kompostering och anaerob nedbrytning – ger kompostering ett material som kan fungera som gödningsmedel eller för vård av jord.

 • Granska avfallet.
Att granska vilket avfall de producerar gör det möjligt för företag, organisationer och arbetsplatser att förstå och bejaka deras avfallsproduktion samt, genom att samla in data och rekommendationer, leverera den nödvändiga vägledning som krävs för att reducera avfallsproduktionen och förbättra källsorteringsförmågan.

Avfallshantering

 • Program för sopsortering

Med så mycket fokus på vikten av sopsortering kommer 2022 att se många arbetsplatser och organisationer som implementerar och förbättrar sina sophanteringsprogram för att uppnå ambitiösa mål.

Återvinningsstation Eco Nexus® för bägare

Efter att ha granskat avfallsproduktionen för att få fram rekommendationer om tillägg av avfallsströmmar inkluderar många sophanteringsprogram nu sådant som tidigare ansågs vara nischade avfallsströmmar, som till exempel källsorteringsbehållare och -stationer för plast- och pappersmuggar, samt mer vanligt papper, burkar och plastbehållare.

För att hitta nya källsorteringsteknologier och innovationer, se Dags att tänka om? Vad är nytt inom källsortering och smarta idéer för framgång?

Genom att erbjuda ett system som främjar sopsortering, lär ut olika metoder, ger de verktyg som krävs, samt mäter framgång, har sopsorteringssystemen förmågan att öka källsorteringen till ännu mer betydelsefulla nivåer.

 • Insamling av batterier

Utöver de utsläpp som produceras när batterier skickas till soptippen kan batterier i sig göra skada om de hamnar bland Batteriholk C-Thru™ 5 liter de vanliga soporna eller i fel sorteringsbehållare. Batterier består av giftiga och frätande material som kan leda till brand på industriella anläggningar.

Av dessa anledningar har 2021 bevittnat ett uppsving av batterisorteringsprogram, och företag har lagt batteriinsamlingsbehållare till sina sopsorteringsstationer samt utbildat personal och besökare om de skadliga effekter som felhantering av batterier kan ha.

Med små behållare, som till exempel Batteriholk C-Thru™ 5 liter, för organisationer med minimalt batteriavfall, till större behållare som Källsorteringskärl Nexus® 30 för batterier, för arbetsplatser med en stor mängd batterier som slängs, finns många alternativ att välja mellan. De hjälper alla till att få slut på batterier som hamnar på soptippen.*


A chef using a Hippo Catering Waste Bin in a commercial kitchen
 • Sortering av matsvinn

Sverige registrerar hela 1,2 ton matsvinn om året.*

Med enkelt tillgängliga komposteringsmetoder och anaeroba nedbrytningsanläggningar lär separeringen, insamlandet och konverteringen av matsvinn till förnybar energi dock öka.

Komposteringsbehållare har lock som förebygger oönskade dofter och gör det möjligt för användaren att samla in oönskad mat och naturligt avfall, och med modeller som papperskorgen Hippo™ för restauranger och storkök, finns även en fotpedaler som gör det enkelt att slänga mat.


Förnybar energi underrubrikgrafik


Förnybar energi definieras som energi som skapas av förnybara källor, som till exempel solpaneler och vindkraftverk. Förnybar energi stod för 56,4% av Sveriges totala elkonsumtion år 2019.*

Eftersom förnybar energi skapas av oändliga resurser snarare än fossila bränslen har den ett antal fördelar:

 • Den släpper ut mindre växthusgaser,
 • Den förbättrar luftkvalitén,
 • Dess källa är oändlig.

Så vilka är förväntningarna kring förnybar energi år 2022?

 • Byt till en leverantör av grön energi

Som ett miljövänligt alternativ till energi från fossila bränslen innebär bytet till en grön energileverantör kostminskningar, mer kontroll och sinnesro.

I och med att förnybar energi lär gå om fossila bränslen i de kommande årtiondena är det föga överraskande att efterfrågan på gröna leverantörer ökar.


 • Installera solpaneler

Att göra solpaneler till en del av arbetsplatsens eller företagets byggnader kan hjälpa till att reducera utsläppet av växthusgaser.

Vi installerade dem på våra kontor i England år 2016, och våra 120 solpaneler har sedan dess genererat 25,000kWh om året. De har reducerat den mängd el vi importerar från det nationella nätverket med 40%.

AEn hög solpaneler

Över 5 år har flytten till solpaneler skapat tillräckligt med el för att reducera våra CO2-utsläpp med cirka 420 ton.


Nettonollutsläpp underrubrikgrafik


Den engelska termen ”net zero” har varit vanligt förekommande år 2021, och ambitionerna kommer inte att försvinna. Målet om nettonollutsläpp uppnås genom en kombination av utsläppsreducerande implementeringar, inklusive avfallshantering, koldioxidavtryck och resurseffektivisering. Netto noll syftar på balansen mellan koldioxidutsläpp och mängden koldioxid som avlägsnas från atmosfären.


Överblick


Formade kring målet att skapa en mer hälsosam planet för framtida generationer betonar de förväntade hållbarhetstrenderna 2022 målet om koldioxidneutralitet.

I takt med att medvetande om miljöpåverkan och allas ansvar för miljön fortsätter att öka kommer trenderna utan tvekan att bli vanligt förekommande egenskaper hos företag och organisationer.Referenser

*https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Vaxthusgaser/
*https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/
*https://alltomelbil.se/statistik-snart-finns-det-70-000-elbilar-i-sverige/
*https://elbilen.se/nyheter/antalet-laddstolpar-pa-kritisk-lag-niva-enligt-m-sverige/
*https://alltomelbil.se/statistik-snart-finns-det-70-000-elbilar-i-sverige/
*https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/
*https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Vaxthusgaser/
*https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag
*/papperskorgar/for-restaurang-och-storkok/papperskorg-for-restaurang-och-storkok-hippo-tm
*https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Anvandning-av-fornybara-energikallor/

den 13 januari 2022
The Green Web Foundation