Nyheter

Att vidta åtgärder mot matavfall

Varje år slängs en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig konsumtion, vilket visar att vi behöver vidta åtgärder. Matavfall har inte bara negativa miljömässiga konsekvenser, utan det får också sociala och ekonomiska konsekvenser. Så vad kan vi göra?

Matrester på en köksbänk

FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) definierar -

“Matavfall som det som slängs bort främst av livsmedelsbutiker och konsumenter i utvecklade länder.”*


Detta kan vara någon ätbar produkt eller biprodukt som är avsedd för mänsklig konsumtion men som slängs eller har gått ut. Dessa kan komma från en bred mängd olika källor, såsom:

 • Tillagad, perfekt ätbar mat som inte har ätits.
 • Osåld mat från lokala marknader eller andra butiker som t.ex. frukt och grönsaker.
 • Matrester på tallrikar från restauranger.
 • Skal från grönsaker och frukt vid matlagning i restauranger, kaféer eller hemma; och biprodukter från bearbetning av livsmedel och drycker.
 • Biprodukter från industriell bearbetning av livsmedel/drycker.

Vad blir effekterna av matavfall?

Matavfall får stora globala ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

Ekonomiskt sett beräknas matavfall kosta den globala ekonomin 936 miljarder dollar om året och EU drygt 143 miljarder euro per år. Socialt sett uppkommer den största mängden svinn i utvecklade länder, där effekterna inte är lika synliga. Cirka 25 % av all tillgänglig matenergi går förlorad på grund av globalt matsvinn, vilket har stor inverkan på låginkomst- och utvecklingsländer där miljarder människor kämpar med att få tillgång till tillräckligt med mat.*

Det uppskattas att ungefär en tredjedel (1,6 miljoner ton) av all tillverkad mat förloras eller går till spillo globalt varje år.


De mest skadliga effekterna märks dock främst genom de enorma miljökonsekvenserna. Enligt FN:s miljöprograms (UNEP) Food Waste Index 2021 står matavfall för 8-10 % av växthusgasutsläppen i världen, vilket är en följd av den skadliga effekten av deponering. Tyvärr kommer en stor del av matsvinnet att hamna på deponi om inte effektiva avfallshanteringsmetoder används. På soptippar ruttnar maten och en av de viktigaste biprodukterna av ruttnande mat på soptippar är produktionen av metan - en skadlig växthusgas som är 25 gånger kraftigare än koldioxid och värmer upp atmosfären 80 gånger snabbare.*

Bild av deponi

Vilka åtgärder vidtas?

Med sådana miljökonsekvenser som står på spel, vad gör världen för att åtgärda det och, ännu viktigare, hur reagerar Sverige?

Ett av Förenta Nationernas hållbara utvecklingsmål är att halvera det globala matsvinnet och minska förluster vid produktion och leverans till 2030. Detta avser man att göra genom samarbeten och globala partnerskap mellan olika myndigheter inom ett stort antal områden.

EU presenterar sin Farm2Fork-strategi* med målet att göra matproduktion och konsumtion mer hållbar. Genom juridiskt bindande mål för att minska matsvinnet i EU-länder samt införandet av direktiv för matavfallsförebyggande i befintlig EU-politik har strategin som syfte att minska matsvinnet per capita med 50 % innan 2030.

Hur ser det ut i Sverige

Statistiken visar att Sverige rapporterade 905 000 ton matavfall och 90 kg per capita år 2020, något som är ett av de lägsta värdena globalt. Trots detta är den svenska regeringen fortsatt fast besluten att minska matsvinnet ytterligare, med målet att minska avfallets vikt med minst 20 % 2025 samt att öka andelen av produktionen som når slutkonsumenter innan 2025.

För att lyckas med målet att minska matsvinnet har fyra punkter identifierats som nödvändiga för 2018 års åtgärdsplan för matsvinn och matsvinnsreduktion innan 2030 :*

 • Förbättra datainsamling om matsvinn: Regeringen arbetar för att förbättra datainsamling om matsvinn. Genom att göra det kan man identifiera var matsvinnet uppstår och utveckla riktade insatser.
 • Främja förebyggande av matsvinn: Den svenska regeringen arbetar för att minska matsvinnet genom ett antal initiativ, som informationskampanjer, utbildningsprogram och ekonomiska incitament.
 • Uppmuntra återvinning av matsvinn: Regeringen uppmuntrar återvinning av matsvinn genom olika insatser, till exempel utveckling av nya tekniker och ekonomiska incitament.
 • Stöd till forskning om ny teknik för minskning av livsmedelsavfall: Den svenska regeringen stöder forskning om nya tekniker för att minska matsvinnet. Forskningen är inriktad på ämnen som att förlänga hållbarheten på mat, förhindra matsvinn på gårdsnivå och utveckla nya sätt att använda matsvinnet.

Sverige anses vara en ledare globalt när det gäller återvinning av matavfall och har redan infört system för att samla in matsvinn. Systemet skräddarsys efter de olika förhållanden som råder i olika kommuner, städer, lantligt eller landsbygd men det är överlag detsamma. Matavfall samlas in genom bins och container via ytterdörrssamlingar för kompostering, men med särskild prioritet på anaerob digestion.*

Anarobisk nedbrytning är en process som går ut på att bakterier bryter ner organiska ämnen i avsaknad av syre. När bakterierna konsumerar matavfall ger de ifrån sig biogas i form av metan och resterande fasta ämnen kan bearbetas till näringsrikt organiskt gödningsmedel. Det är ett förnybart sätt att ta hand om avfall och det bör alltid ha företräde framför andra metoder som deponering eller förbränning.*

Det är här vi kommer in ...

Även om svenska kommuner är bra på att samla in och återvinna avfall, förlitar sig lösningen på matavfall också på de enskilda personers engagemang. Det är hög tid att ställa frågan om du eller ditt företag skulle kunna göra mer för att återvinna matsvinnet.

Genom att skaffa en matavfallsuppsamling som passar ditt hushåll eller företag och som kan kompostera är ett mycket bra och rekommenderat sätt att lösa problemet.

Glasdon har lösningar för insamling av matavfall i nästan alla storlekar, för alla miljöer, internt och externt, perfekt för att samla in avfall och omvandla det till kompost. Våra speciellt utformade catering- och matsvinnsbehållare är utformade för att användas inom många områden av livsmedelskedjan, från restauranger och stormarknader till hushåll och affärsverksamhet.

Lockmanövrerade fotpedaler för förbättrad hygienisk avfallshantering - Nexus ® Shuttle - Glasdon

Glasdon behållare för matavfall

Viktiga konstruktionsdetaljer –

 • Öppningsbara flikar som stänger in och förhindrar lukt.
 • Lockmanövrerade fotpedaler för förbättrad hygienisk avfallshantering.
 • Stora öppningar för att styra avfallet.
 • Igenkännbara dekaler för att göra dem lätta att identifiera.
 • Slitstarka material för att säkerställa lång livslängd.

Våra produkter kan användas i olika miljöer – både för bostäder och kommersiella lokaler. T.ex. kan Nexus® Stack användas på arbetsplatser eller hem för att separera matavfall från andra avfallsströmmar som till exempel matförpackningar. Produkter som Nexus® Shuttle, är idealiska för matberedningsområden som kök, medan Nexus® Evolution kan förses med en matavfallsavdelare för att sortera avfallsströmmar i områden som kafeterier, och Nexus® City kan användas som större platser för matavfallsuppsamling.

Vi erbjuder ett brett sortiment av matavfallsbehållare som är mer än lämpliga för uppgiften att nå EU:s och den svenska regeringens mål, antingen som en intern eller extern lösning för att samla upp och återvinna matsvinn.


Nexus® Shuttle och Nexus City 240 - för insamling matavfall - Glasdon

Om du vill veta mer om hur Glasdon kan hjälpa till med din avfallsuppsamlingsrutin, kontakta oss idag.

Källor

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/matsvinn-och-forluster-vid-livsmedelsproduktion
*https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_sv
*https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/eu-member-state-page/show/SE
*https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/2018-more-to-do-more-action-plan-for-food-loss-and-food-waste-reduction-by-2030
*https://www.naturvardsverket.se/en/topics/waste/municipal-waste-management-in-sweden/#:~:text=Generally%2C%20the%20municipalities%20collect%20household,drop%20off%20many%20waste%20fractions.

den 20 juni 2023
The Green Web Foundation