Allmänna LeveransVillkor

Sista uppdatering: 25 april 2013

1. Tillämplighet

1.1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller för leveranser inom Sverige av produkter gjorda av Glasdon Europe AB till köparen. Dessa bestämmelser äger företräde framför motstridiga eller avvikande bestämmelser tillhandahållna av köparen. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

1.2. När uttrycket skriftlig(t) eller skriftligen används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om.

2. Avtal på Internet

Vid beställning över Internet på www.glasdon.com eller en av Glasdons andra hemsidor träffas avtal om köp först efter att Glasdon Europe AB bekräftat beställning genom skriftlig orderbekräftelse till köparens e-mailadress. Köparen gör sin beställning via webben, per e-mail eller genom att faxa till det angivna faxnumret.

3. Produktinformation

3.1. Köparen kan beställa produkter från Glasdon Europe AB:s vid var tid gällande produktsortiment. Produktsortimentet finns tillgängligt på Glasdon Europe AB:s hemsida www.glasdon.com

3.2. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

4. Leverans och leveranstid

4.1. Leverans sker fraktfri till av köparens angivna adress inom Sverige.

4.2. Har parterna istället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat en tidrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående.

5. Leveranskontroll

5.1. Köparen skall vid mottagen leverans kontrollera godset utifrån synliga fel, kontrollera att antalet pallar och kartonger stämmer med vad som angivits på packsedlar, samt att däri angivna kvantiteter stämmer med angivna kvantiteter på kartongerna och kvittera mottagandet av produkterna på fraktförarens leveranssedel. Felaktigheter skall omedelbart anmälas till Glasdon Europe AB.

5.2. Om skador upptäcks som kan antas ha uppkommit under transporten skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas i fraktdokument.

6. Pris och prisjustering

Pris för godset anges exklusive moms. Har bestämt pris avtalats och införs efter avtalets slutande för godset export- eller importavgift, tull, skatt vid export, import och leverans eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav skall, om pålagans införande eller ändring inte har beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.

7. Betalning

7.1. Glasdon Europe AB utför en kreditprövning innan godkännande av efterskottsbetalning (faktura). Vid en positiv kreditprövning är betalningsvillkor 30 dagar netto räknat från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

7.2. Om köparen inte betalar i tid har Glasdon Europe AB möjlighet att skicka ut en betalningspåminnelse. I samband härmed har Glasdon Europe AB rätt att ta ut en påminnelseavgift. Om köparen inte efter 10 dagar från betalningspåminnelsen har erlagt betalning kan förfallna fakturor komma att överlämnas till inkassobolag, utan något ytterligare meddelande från Glasdon Europe AB. Inkassokostnader tillkommer vid utskick av kravbrev enligt inkassolagen (1974:182).

7.3. FFör Glasdon Europe AB är betalning i rätt tid av avgörande betydelse varför försenad betalning skall anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott och medföra att Glasdon Europe AB äger rätt att häva avtalet och kräva skadestånd, oaktat om produkterna finns i köparens besittning eller inte. Helt eller delvis utebliven betalning medför också att Glasdon Europe AB kan upphöra att leverera produkter till köparen, kräva att godtagbar säkerhet ställs samt ändra betalningsvillkor.

8. Avtalets upphörande

Glasdon Europe AB har alltid rätt att säga upp ett avtal till omedelbart upphörande om:

  1. Köparen är i dröjsmål med betalning,
  2. Köparen försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller rekonstruktion, träder i likvidation eller annars kan befaras vara på obestånd, eller
  3. Köparen väsentligen bryter om sina förpliktelser enligt avtalet eller annars agerar illojalt.

9. Befarat avtalsbrott

Om Glasdon Europe AB får skälig anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra en väsentlig del av avtalet, får Glasdon Europe AB för sin del inställa leverans av produkter samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för köparens rätta fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

10. Ansvar och garanti

10.1. Glasdon Europe AB garanterar de levererade produkternas fackmässiga utförande samt att överenskomna krav och föreskrifter är uppfyllda. Glasdon Europe AB åtager sig att i egen verkstad kostnadsfritt reparera felaktiga produkter eller, i Glasdon Europe AB:s val, ersätta köparen för värdet av sådana produkter eller för justeringskostnader, dock högst med belopp motsvarande överenskommet pris för felaktig produkt.

10.2. Garantin gäller för fel som förelåg då risken för levererade produkter gick över på köparen och som visar sig och skriftligen påtalas inom tolv (12) månader från leverans

10.3. Köparen skall för retur av felaktiga produkter följa Glasdon Europe AB:s vid var tid gällande riktlinjer för retur- och reklamationshantering såvida annat inte överenskommits särskilt mellan parterna.

10.4. Glasdon Europe AB:s ansvar enligt ovan gäller inte för Glasdon Europe AB:s tillhandahållande av tjänster.

11. Ansvarsbegränsning

Glasdon Europe AB:s ansvar för fel, brister och förseningar är begränsat till de påföljder som anges i avtalet och skall inte i något fall omfatta indirekt förlust såvida inte skadan, bristen eller förseningen uppstår som en direkt följd av att Glasdon Europe AB förfarit grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

12. Produktansvar

Glasdon Europe AB ansvarar endast för skador som produkterna orsakar tredje man om sådant ansvar åläggs Glasdon Europe AB enligt produktansvarslagen (1992:18).

13. Befrielsegrunder

Om part förhindras att fullgöra ingånget avtal på grund av omständigheter utanför parts kontroll som part skäligen inte kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att parts underleverantör förhindras fullgöra sin leverans pga. omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Om avtalets fullgörande förhindras för längre tid än tre (3) månader pga. viss ovan angiven omständighet äger part, utan att ådraga sig ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.

14. verlåtelse

Köparen får inte utan Glasdon Europe AB:s skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

15. Tvistelösning och tillämplig lag

15.1. Svensk rätt är tillämplig.

15.2. Tvist skall avgöras genom skiljedom enligt vid tidpunkten för tvistens anhängiggörande gällande svensk lag (1999:116) om skiljeförfarande, dock att talan avseende betalning för leverans må väckas av Glasdon Europe AB vid allmän domstol. Språket som användas vid skiljeförfarande skall vara svenska. Skiljeförhandling skall äga rum i Göteborg, Sverige.